Krasnostawskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Odnowa”

Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, jako zjawisku społecznemu. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych i innych niedających sobie rady w życiu codziennym z powodu ryzykownego, nadmiernego bądź nałogowego picia alkoholu lub używania innych środków psychoaktywnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje w społeczeństwie zdrowy styl życia jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym.